泰国/ไทย

ภาพรวมของวิทยาลัย WHITECLIFFE

Whitecliffe_exterior_1400x700

วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ Whitecliffe ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1982 และตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาศิลปะและการออกแบบในระดับอุดมศึกษา

โปรแกรมเรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตั้งแต่ขั้นประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง และปริญญาโท มีให้เลือกเรียนในสาขาวิจิตรศิลป์ (今年投资零元挣钱生意) สื่อภาพถ่าย (照片介质) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) การจัดการงานศิลปะ (Arts Management) และศิลปะบำบัด (艺术治疗)

วิทยาลัย Whitecliffe จัดวางโปรแกรมที่มีความร่วมสมัยและความเป็นสากลซึ่งสอนโดยศิลปิน นักออกแบบ นักศึกษาศาสตร์ และนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในสาขานี้ นักศึกษาจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดประเมินวิเคราะห์ ทักษะในการค้นหาข้อมูล การสื่อสาร และการนำเสนอผลงาน และยังจะได้สัมผัสกับโลกของงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยผ่านทางงานแสดงศิลปะต่าง ๆ การฝึกงาน แขกรับเชิญจากต่างประเทศ และมืออาชีพในอุตสาหกรรม ที่วิทยาลัย Whitecliffe เราสนับสนุนให้นักศึกษามีอิสรภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าที่จะเสี่ยงในทุกระดับชั้นตั้งแต่โปรแกรมประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Whitecliffe ล้วนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจน เป็นนักคิดสร้างสรรค์ผู้มีทักษะหลากหลายและมีความชำนาญทางเทคนิคตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมในระดับสูง พวกเขาสื่อสารความคิดของพวกเขาออกมาโดยการสรรสร้างผลงานทางสายตาอันทรงพลังและน่าประทับใจ นอกจากนี้พวกเขายังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกำหนดทิศทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

วิทยาลัย Whitecliffe ได้รับการจัดอันดับโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในหมวดหมู่ที่หนึ่ง (Category One)

Whitecliffe_Certificates_Flyer_Thai_jpg Whitecliffe_Fine_Arts_Flyer_Thai_jpg Whitecliffe_Fashion_Design_Flyer_Thai_jpg Whitecliffe_Photo_Media_Flyer_Thai_jpg Whitecliffe_Graphic_Design_Flyer_Thai_jpg

พันธกิจ

วิทยาลัย Whitecliffe เป็นสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบอิสระที่ได้รับความนิยม โดยทางสถาบันได้ผลิตผู้จบการศึกษาคุณภาพสูงสุดและหล่อหลอมพลเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ

วิทยาลัย Whitecliffe ให้ประสบการณ์การศึกษางานศิลปะและการออกแบบที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ผ่านทางการสอนและการค้นคว้าวิจัย การให้ความรู้กับนักศีกษาให้พวกเขาออกไปกำหนดแนวทางวัฒนธรรมผ่านทางการปฏิบัติจริงและการวิเคราะห์ศิลปะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้วยรากฐานของความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความมุ่งมั่นเพื่อความหลากหลาย วิทยาลัย Whitecliffe เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการทำงานสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนของพวกเขาตลอดทั้งชีวิต วิทยาลัย Whitecliffe ต้องการปลูกฝังทักษะในการตัดสินใจทางด้านสุนทรียภาพ ความรู้แบบมืออาชีพ และการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงความชำนาญทางเทคนิคใหักับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

โปรแกรม

1。    ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน: NZQF ระดับ 4

•    ประกาศนียบัตรสาขาศิลปะและการออกแบบ

•    ประกาศนียบัตรสาขาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ

o    18 สัปดาห์ โดยเปิดภาคเรียนเดือนกรกฎาคมและกุมภาพันธ์ทุกปี

o    ไม่จำเป็นต้องมีแฟ้มผลงาน

o    5.5 IELTS หรือเทียบเท่า

2。    ระดับปริญญาตรี: วิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิต NZQF ระดับ 7

•    วิจิตรศิลป์

•    การออกแบบกราฟิก

•    สื่อภาพถ่าย

•    การออกแบบแฟชั่น

o    เปิดภาคเรียนปีละครั้งในเดือนกุมภาพันธ์

o    จำเป็นต้องมีแฟ้มผลงาน

o    6.0 IELTS หรือเทียบเท่า

3。    ระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป: ระดับ NZQF 8 และ 9

•    วิจิตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

•    ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาการจัดการงานศิลปะ

•    ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการงานศิลปะ

•    ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาศิลปะบำบัด

•    ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาศิลปะบำบัด (การบำบัดผู้ป่วย)

•    วิจิตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาแฟชั่นและความยั่งยืน

o    โปรแกรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีทั้งหมดนั้นมีชั่วโมงเข้าชั้นเรียนน้อยดังนั้นนักศึกษาสามารถเรียนและทำงานไปด้วยได้

o    6.5 IELTS หรือเทียบเท่า

เหตุผลที่ควรเลือกวิทยาลัย WHITECLIFFE

1。    วิทยาลัย Whitecliffe เป็น สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลและมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมีนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาคคณะได้รับรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น

•    รางวัล Eden Arts Art Schools Top Award ในฐานะที่เป็นสถาบันสอนศิลปะอันดับหนึ่งในโอ๊คแลนด์ตั้งแต่มีการจัดตั้งรางวัลนี้ขึ้นเมื่อปี 2011

•    สุดยอดบัณฑิตแห่งภูมิภาคออสเตรเลียและเอเชียประจำปี - สาขาการออกแบบแฟชั่น

•    สุดยอดบัณฑิตแห่งภูมิภาคออสเตรเลียและเอเชียประจำปี - สาขาทัศนศิลป์

•    นักออกแบบดาวรุ่ง id

•    รางวัลความเยี่ยมยอดต่าง ๆ

今年投资零元挣钱生意

2。    โปรแกรมประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานและวิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัย Whitecliffe ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักศึกษาเป็นหลักซึ่งมีความเข้าใจและรองรับความต้องการและความชอบของนักศึกษาที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาจะได้สัมผัสกับการผสมผสานกันของสื่อใหม่ๆ และแนวคิดร่วมสมัยประกอบไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุทักษะ และทัศนคติแบบดั้งเดิม

3。    หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย Whitecliffe จะได้รับการสอนในรูปแบบของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบและวิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกเรียนเฉพาะทางสาขาใด พวกเขาจะมีทักษะในการวาดภาพ การลงสี และการออกแบบทุกคน

4.    วิทยาลัย Whitecliffe มีการฝึกสอนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพอย่างครบถ้วนเช่นในด้านของธุรกิจ การตลาด และจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการได้ทักษะที่สามารถปรับใช้ได้และอาชีพที่ดีที่สุดหลังจบการศึกษา

5.    นักศึกษาจะได้สัมผัสกับโลกของงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยผ่านทางการจัดงานแสดง แขกรับเชิญจากต่างประเทศ มืออาชีพในอุตสาหกรรม การแข่งขันและการฝึกงานภาคบังคับในปีที่ 3

6.    หลักปรัชญาที่เป็นพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาตรีคือการรวมทักษะการค้นคว้าวิจัยอย่างสร้างสรรค์เข้ากับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของสาธารณะและปัจจัยสำคัญทางการทำงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาทัศนศิลป์

今年投资零元挣钱生意    ชั้นเรียนภาคปฏิบัติขนาดเล็ก ซึ่งหมายความว่าผู้สอนและนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิดทุกวัน นักศึกษา BFA ตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไปจะได้รับพื้นที่ทำงานส่วนตัวหรือสตูดิโอ และมีสิทธิ์เข้าไปที่วิทยาลัย Whitecliffe ได้ตลอดทั้งเจ็ดวัน

8.    ทางเราเน้นและสนับสนุนในเรื่องของทักษะในการแก้ปัญหาและการตอบโต้อย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่นักศึกษากำลังพัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ส่วนบุคคล พวกเขายังจะเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าข้อมูล การสื่อสาร และการนำเสนอผลงานอีกด้วย มีการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในทุกระดับด้วยหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบมือชีพ

9.    ความคิดสร้างสรรค์ต้องมาจากการรวมกันของจินตนาการ ความจดจ่อมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์นั้นกำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเป็นนักคิดและนักผลิตผู้สร้างสรรค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับอุตสาหกรรมและบทบาทได้หลายหลายแบบโดยนำทักษะต่าง ๆ ที่สามารถปรับใช้ได้ที่พวกเขาเรียนรู้สั่งสมมาในโปรแกรมปริญญาตรีด้านศิลปะหรือการออกแบบไปใช้

10。    อัตราเฉลี่ยการสำเร็จหลักสูตรและสอบผ่านของวิทยาลัย Whitecliffe อยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับโปรแกรมศิลปะและการออกแบบใด ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์

ภาพรวมของหลักสูตร BFA

วิจิตรศิลป์

ผู้สำเร็จการศึกษาวิจิตรศิลป์ของ Whitecliffe สร้างการแสดงออกที่มองเห็นได้ซึ่งกระตุ้นความสนใจและมีพลังโน้มน้าวจากความคิดของตน พวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว คิดวิเคราะห์และเป็นผู้นำในการกำหนดวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการทำความเข้าใจและการดำเนินงานภายในขอบเขตของทัศนศิลป์ที่ขยายกว้างมากขึ้นในแต่ละวัน

เราให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติศิลปะร่วมสมัย ปัญหาทางทฤษฎีในปัจจุบัน และการสื่อสารผ่านทางองค์ประกอบทัศนศิลป์อย่างเป็นทางการ เราสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเกิดและพัฒนาการทำงานศิลปะที่มีความหมายผ่านทางสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยการสอนทักษะ เทคนิค และวิธีการที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของนักศึกษาทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ แนวทางปฏิบัติและความรู้ความเข้าใจ

นักศึกษาจะสำรวจวัสดุ เทคนิคและวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย และการมีส่วนร่วมในการลงสี การวาดเขียน การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ วิดีโอ สื่อดิจิทัล และการสร้างผลงานจากที่ว่าง การประชุมเชิงปฏิบัติการและชั้นเรียนเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษมีสอนตลอดทั้งปี โดยเน้นสาขาเฉพาะทางซึ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวและการติดตั้งสามมิติ วิทยาลัย Whitecliffe มีพื้นที่สตูดิโอให้กับนักศึกษาทุกคน

การออกแบบกราฟิก

ผู้สำเร็จการศึกษาการออกแบบกราฟิก Whitecliffe เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความคิดที่มีความเข้าใจทั้งในการปฏิบัติร่วมสมัยและความเชื่อปรัมปราแบบดั้งเดิมในวงการการออกแบบกราฟิก ทักษะทางเทคนิคในวงกว้างของพวกเขาทำให้มีความพร้อมในการสำรวจและสามารถแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความหลากหลายของผลงานที่มองเห็นได้สำหรับโครงการด้านการออกแบบต่างๆ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นที่ต้องการอย่างมากของอุตสาหกรรม

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

การวิจัย การแก้ปัญหาและการสื่อสารทัศนศิลป์ มีการฝึกสอนให้ใช้ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายโปรแกรมควบคู่ไปกับการลงมือทำโครงการจริงในส่วนของการวาดภาพประกอบ การถ่ายภาพ และการทำสิ่งพิมพ์ นักศึกษาจะได้ทดลองปฏิบัติในประเภทงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบสิ่งพิมพ์ กราฟิกเคลื่อนไหว การสื่อสารองค์กร การออกแบบเว็บ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะมีการเสริมด้วยหัวข้อที่พูดถึงปัจจัยหลัก ๆของการออกแบบกราฟิก ซึ่งรวมไปถึง การกำกับงานศิลปะ เอกลักษณ์แบรนด์และทฤษฎีการออกแบบ ในปีที่สี่และปีการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาจะสร้างโครงการของพวกเขาเองตลอดปีในสาขางานออกแบบที่พวกเขาต้องการที่จะก้าวเข้าไปทำงาน นักศึกษาได้รู้จักกับผู้คนในสายงานและทักษะอาชีพผ่านทางการฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานตามข้อกำหนดงานจริง ผู้สอนทั้งหมดเป็นนักวิจัยที่มีงานวิจัยและนักออกแบบที่ทำงานในด้านนี้จริง

สื่อภาพถ่าย

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสื่อภาพถ่ายของ Whitecliffe มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารได้ชัดเจนและมีทักษะในเทคนิคการผลิตภาพ พวกเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและมีวิสัยทัศน์และความเชื่อที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมร่วมสมัย

โปรแกรมนี้ให้ทักษะ เทคนิค และวิธีการที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ของนักศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดคือการเกิดการผลิตงานศิลป์ของนักศึกษาผ่านการทดลองใช้สื่อจากเลนส์สร้างสรรค์ที่หลากหลาย

วิชาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีอะนาล็อกและดิจิทัล โดยเน้นความสำคัญในเรื่อง:

•    ขั้นตอนการทำงานดิจิทัล - Photoshop Lightroom การประมวลผล RAW การพิมพ์ การจัดเก็บภาพ

•    การจัดสี

•    ความเข้าใจเทคนิคการจัดแสงขั้นสูง

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

การถ่ายภาพรูปแบบขนาดใหญ่ และเทคนิคการจัดนำแสง มีการช่วยเหลือและให้ขั้นตอนสำหรับการผลิตงานการบันทึกภาพแบบไทม์แลพส์ที่แสดงให้เห็นวัตถุเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่นาน (การเคลื่อนไหว) และงานด้านเสียงภายในแผนก

นักศึกษาสาขาสื่อภาพถ่ายจะมีสิทธิ์ได้ใช้เลนส์พิเศษ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสียง และอุปกรณ์ภาพเคลื่อนไหวชั้นนำ กลยุทธ์การนำเสนองานสำหรับช่างภาพจัดสอนโดยศิลปินมืออาชีพที่ใช้เลนส์ และนักศึกษาทำโครงการหนังสือภาพตลอดทั้งเทอม โดยออกมาเป็นหนังสือภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใคร

การออกแบบแฟชั่น

ผู้สำเร็จการศึกษาการออกแบบแฟชั่นที่ Whitecliffe คิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง และมีทักษะทางเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานของธุรกิจงาน พวกเขาเป็นนักนวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลที่สามารถสร้างอาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในอุตสาหกรรมแฟชั่น

สาขาการออกแบบแฟชั่นสนับสนุนความคิดที่ไม่ซ้ำใครและสุนทรียภาพในการออกแบบส่วนบุคคล ซึ่งสร้างอยู่บนพื้นฐานของทักษะเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นในชั้นปีที่หนึ่ง นักศึกษาเรียนรู้การวิจัยทางด้านการออกแบบและการพัฒนาแนวความคิดเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างคอลเลคชั่นแฟชั่นร่วมสมัยและลงตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบส่วนตัวของพวกเขาเอง

มีการสอนเรื่องมาตรฐานสูงของระบบการทำงานในอุตสาหกรรม รวมไปถึงทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า การทำแพทเทิร์น และการประกอบชุดเสื้อผ้า เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานของนักศึกษานั้นได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ

โปรแกรมนี้ ซึ่งมีการจัดอบรมเฉพาะอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วย จะเน้นในเรื่องการพัฒนาการออกแบบและแนวความคิด การค้นคว้า การร่างแพทเทิร์น และการประกอบชุดเสื้อผ้า เทคโนโลยีแฟชั่น การจัดการเนื้อผ้า การตัดเย็บและหลักสูตรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แฟชั่น ทฤษฎีแฟชั่น การวาดภาพประกอบแฟชั่นและหลักปฏิบัติทางวิชาชีพ วิทยาลัย Whitecliffe ให้สิทธิ์การเข้าใช้ WGSN ซึ่งเป็นเว็บไซต์พยากรณ์ทิศทางแฟชั่นชั้นนำระดับโลก

นักศึกษาจะได้รับโอกาสที่จะเน้นศึกษาเรื่องวิถีเพื่อความยั่งยืนและการย้อมสีแบบธรรมชาติ เพื่อตอบรับปัญหาภายในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและเพื่อพัฒนาการออกแบบของตนเอง

นักศึกษาได้ฝึกงานที่ New Zealand Fashion Week โดยทำงานร่วมกับนักออกแบบท้องถิ่นและผู้จัดซื้อจากต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

2。    คลังจดหมายข่าว

นี่คือแหล่งข้อมูลที่ดีเยี่ยมเพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาวิทยาลัย Whitecliffe

3。    今年投资零元挣钱生意 / Instagram的 / 推特

เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ

วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ Whitecliffe เป็นผู้ลงนามใน NZQA หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016

2016_Code_of_Practice_Thai_12016_Code_of_Practice_summary_Thai_1

การสมัครเรียนของนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีและอายุครบ 18 ปีในปีการศึกษาแรก ในกรณีที่นักศึกษามีอายุไม่ถึง 18 ปีขณะที่กำลังศึกษาในปีแรก นักศึกษาจะต้องมีหลักฐานของผู้ปกครองที่พำนักอาศัยอยู่ในโอ๊คแลนด์

ใบสมัครที่ทางวิทยาลัย Whitecliffe ได้รับจะมีการพิจารณาเป็นกรณีไป

คณะกรรมการรับนักศึกษาจะพิจารณาจากองค์ประกอบสามประการซึ่งมีความสำคัญเท่ากัน นักศึกษาที่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนอาจมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป โดยสรุปแล้ว นักศึกษาผู้ที่มีการประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะเรียนจนสำเร็จหลักสูตรปริญญาจะเป็นผู้ได้รับให้เข้าเรียน

สามารถอ่านข้อมูลวิธีสมัครได้ที่หน้าสุดท้ายของหนังสือแนะนำฉบับนี้

1。    ระเบียนผลการศึกษา: ผลการศึกษาระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

แนะนำให้นักศึกษาที่มาจากต่างประเทศควรสำเร็จการศึกษามัธยมปลายในประเทศของตนแล้ว

2。    แฟ้มผลงาน: แฟ้มผลงานควรแสดงตัวอย่างผลงานจำนวน 12 ถึง 24 ชิ้นที่ทำขึ้นเองเพื่อแสดงความสามารถหลายรูปแบบ แฟ้มผลงานสามารถเจาะจงประเภทงานใดงานหนึ่งได้หากนักศึกษาทำผลงานแนวนั้นมาตลอด นักศึกษาต่างชาติสามารถส่งแฟ้มผลงานของพวกเขาในรูปแบบดิจิทัลได้

3。    การสัมภาษณ์: ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์และนักศึกษาควรเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยกับผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานและความคิดของตนได้อย่างอิสระ การสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติสามารถดำเนินการโดยผ่าน Skype หรือทางโทรศัพท์ได้

หนังสือแสดงเจตจำนง: ผู้สมัครโปรแกรม BFA และโปรแกรมประกาศนียบัตรจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนงความยาว 250 คำแนบมาด้วย

การพิจารณาวุฒิการศึกษาเดิมหรือประสบการณ์: นักศึกษาทุกคนที่ได้ศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่กำลังสมัครสามารถสมัครขอให้มีการพิจารณาจากวุฒิการศึกษาเดิมหรือประสบการณ์ได้ ดูส่วนที่ 2 ของใบสมัคร

ปิดรับสมัคร สิ้นเดือนตุลาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม ใบสมัครที่ส่งช้าจะยังคงได้รับพิจารณา

กระบวนการหลังจากได้รับใบสมัครแล้ว

หลังจากที่สำนักงานรับนักศึกษาได้รับใบสมัครแล้ว ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้:

•    ผู้สมัครจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ แต่ถ้าผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ สามารถสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือ skype ได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติสูง อาจยกเว้นไม่ต้องสัมภาษณ์

•    นักศึกษาที่ทางวิทยาลัย Whitecliffe รับเข้าเรียนจะได้รับจดหมาย 'การเสนอที่ศึกษา' จดหมาย 'ตอบรับการเสนอ' รายการค่าเล่าเรียนและสัญญาการชำระค่าเล่าเรียน

•    คุณจะต้องส่งจดหมายตอบรับการเสนอที่ศึกษา (ซึ่งยืนยันว่าคุณจะไปเรียนตามที่ได้รับเสนอมา) พร้อมสัญญาชำระค่าเล่าเรียนกลับไปที่วิทยาลัย Whitecliffe ภายในวันที่ที่ระบุไว้ (ภายในสองอาทิตย์หลังจากมีการเสนอให้เข้าเรียนแล้ว)

•    หลังจากที่มีการชำระค่าเล่าเรียนครบแล้ว (ชำระไปยังสำนักงานกองทุนสาธารณะแห่งนิวซีแลนด์) นักศึกษาจะได้รับจดหมาย 'หลักฐานยืนยันการชำระค่าเล่าเรียน'

•    สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์จะใช้หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าเล่าเรียนในการพิจารณาว่าจะออกวีซ่านักศึกษาให้หรือไม่

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

โปรแกรมประกาศนียบัตร 2018 12,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (หลักสูตร 18 สัปดาห์)
โปรแกรมวิจิตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (BFA) 2018 27,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสู 2018 27,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี

今年投资零元挣钱生意

internationalenquiries@whitecliffe.ac.nz

Lianne Saunders

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

liannes@whitecliffe.ac.nz